บริการด้านบัญชี

 

                                         

 

เราให้การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิผลในผลงาน
ที่ได้ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางนำไปสู่การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ประหยัดภาษี และถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี
ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี เพื่อลูกค้าไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบันทึก
บัญชีและการนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง ซึ่งวงจรของการบันทึกบัญชีประกอบด้วย
 
    * การวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรของกรมสรรพากร
    * ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามกฎเกณฑ์ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
    * ทำประมาณการกำไรขาดทุน เพื่อการนำส่งภาษีครึ่งปี
    * สรุปและปิดงบการเงินเมื่อสิ้นปี
    * ตรวจสอบบัญชีเพื่อออกเป็นงบการเงินในการนำกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.