บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

    แรกเริ่มเกิดจากการรวมตัวของคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ให้บริการและตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2556 ได้มีความมุ่งมั่นและพัฒนาต่อสายงานอาชีพ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลขึ้น

 

ทำไมถึงต้องทำบัญชี ?

    กฏหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และให้มีการส่งงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทรู้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ว่าทิศทางเป็นไปอย่างไร มีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยมากจะปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และนำเอาผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของบรัทให้ดียิ่งขึ้น

 

ทำไมจึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

     * การจ้างพนักงานบัญชีเองมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจจะมีภาระอื่นเกิดขึ้นด้วย โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

     * ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์รายการค้าได้อย่างถูกต้อง

     * คลายกังวลในเรื่องการจัดทำและนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง

     * ประหยัดภาษีกว่าจากการได้รับการวางแผนตามที่กฎหมายยอมรับ


     บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตั้งหรือการจดเพื่อเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเดิม รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทีมงานที่มีความมุ่งมั่น และมีความชำนาญในสายวิชาชีพมามากกว่า 15 ปี รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
    
     ซึ่งต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากรอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และด้วยความพร้อมในการให้บริการท่านด้วยความ หลากหลายในประเภทของธุรกิจ เช่น กิจการซื้อมา-ขายไป นำเข้า-ส่งออก บริการขนส่ง รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม โฆษณา ฯลฯ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย

  
ทำไมต้องเลือกใช้บริการ บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
     * ด้วยอัตราที่มีความเป็นธรรม
     * วางแผนภาษีอย่างประหยัด แต่ถูกต้องตามกฎหมาย
     * ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นต่อวิชาชีพ เพื่องบการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินตาม พรบ. การบัญชี ปี 2543
     * จัดอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง

                                                       ขอบเขตงานและค่าบริการ

 

 

                                                                 ประเภทงานและอัตราค่าบริการ

 

ประเภทงาน อัตราค่าบริการ
 รับทำบัญชี  เริ่มต้น 2,000 บาท
 ตรวจสอบบัญชี  เริ่มต้น 5,000 บาท
 จดทะเบียนบริษัท  12,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมและจดมูลค่าเพิ่ม
 จดห้างหุ้นส่วน  6,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมและจดมูลค่าเพิ่ม
 จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เริ่มต้น 3,000 บาท
 จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี  25,000 บาท รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน
 จดทะเบียนพาณิชย์  2,000 บาท
 จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม  2,000 บาท
 คัดและรับรองเอกสาร  500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
 นำส่งงบการเงิน E-filing  1,000 บาท
 นำส่งภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 50,51  1,000 บาท
 นำส่งภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 90,91,94  500 บาท

                                                                                              หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม Tel : 099 615 4152

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ตรวจสอบอีเมล์ ตรวจสอบอีเมลล์

  


บริการของเรา

   

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.