บริการด้านทะเบียน

                    

    * จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

    * จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเดิมทุกชนิด เช่น แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ 
       แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นกรรมการและอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน แก้ไขที่ตั้งสำนักงาน

    * จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ จดเสร็จการชำระบัญชี

    * จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และภาษีธุรกิจเฉพาะ

 
 

บริการของเรา ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

: 099 615 4152

: snt@sannithi.com

: 09.00-18.00 น.